Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Autor  wtzpsonijaworznoasystosniepelnPo raz kolejny w Jaworznie jest realizowany Program: Asystent Osoby Niepełnosprawnej w formie powierzenia zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Jaworzna. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

Osoby niepełnosprawne, pragnące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, napotykają szereg barier utrudniających im to zamierzenie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się, niepełnosprawność umysłowa. Rodzina osoby niepełnosprawnej często nie jest w stanie zapewnić jej pomocy w potrzebnym wymiarze. Stąd zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.


W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby po raz kolejny od 1 stycznia b.r. jest realizowany Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON). Jego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez:
- wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
- umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej,
- pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
- ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna.
Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 ? 23.00.
Do zakresu usług podstawowych asystenta w pierwszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta:
- w drodze do placówki służby zdrowia, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu;
- w drodze do urzędu, podczas załatwiania sprawy urzędowej oraz w drodze powrotnej do domu;
- w drodze do sklepu, podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestnictwa beneficjenta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo: do 5 kg) oraz w drodze powrotnej do domu.
W dalszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta:
- w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej;
- w wyjściu do wybranych przez beneficjenta miejsc (np. dom, praca, szkoła, kościół, znajomi, rodzina, itp.), pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
- w wyjściu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
- w wyjściu na kursy i szkolenia zawodowe, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
- w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.;
- korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i in;
- przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce;
- doraźnie w domu:
- podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np.: pogrzeb) - pełnienie opieki nad nim, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.);
? w przypadku beneficjenta samotnie żyjącego - pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.
Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych:
- pomoc w ubieraniu się;
- pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
- pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub/i napoju;
- pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych w imieniu beneficjenta.
Usługi asystenckie wspierające aktywność beneficjenta realizowane są w pierwszej kolejności.
Asystent nie sprząta i nie gotuje.
Korzystanie z usługi AON jest bezpłatne. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi.
Jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy AON jeden raz w tygodniu, w podstawowym czasie jednorazowej usługi 2 godz.
W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od stycznia b. r. na stronie internetowej PSONI Koło w Jaworznie: www.psouujaworzno.org.pl lub w siedzibie PSONI: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00)
- dostarczyć w/w formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzją ZUS, do siedziby PSONI Koło w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej

(aonpsonijaworzno@gmail.com) lub osobiście.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia będą przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np.: rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienia kserokopii aktualnego/aktualnej orzeczenia/decyzji ZUS podczas pierwszego kontaktu asystenta z osobą niepełnosprawną.
Wszelkie informacje dotyczące usług AON udzielane są pod numerem: 32/616 35 89, w godz. od 8.00 do 14.00 lub mailowo(aonpsonijaworzno@gmail.com).

PROGRAM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W JAWORZNIE WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA JAWORZNA

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us