Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Koniec z anonimowymi kartami SIM

kartasim CustomW związku z wejściem w życie tzw. ustawy antyterrorystycznej od dnia 25 lipca 2016 roku telefoniczne karty przedpłacone (tzw. karty prepaid) podlegają rejestracji. Od tej pory żadna osoba korzystająca z telefonu na kartę, nie będzie mogła pozostać anonimowa, a brak rejestracji skutkować będzie dezaktywacją karty. Celem wprowadzenia obowiązkowej rejestracji jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i przeciwdziałanie zjawisku fałszywych powiadomień składanych do organów i instytucji państwowych. Anonimowość przedpłaconych kart telefonicznych dostarczała bowiem przestępcom dogodnego narzędzia do komunikowania się i kamuflażu, dlatego rejestracja kart ma poprawić efektywność polskiego systemu antyterrorystycznego.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

 

Wymóg rejestracji dotyczy wszystkich abonentów użytkujących telefony na kartę, tj. zarówno osób fizycznych, jaki i jednostek niebędących osobami fizycznymi (firm). Każdy konsument, który zamierza w dalszym ciągu korzystać z aktywnej już karty SIM lub rozpocząć korzystanie z niedawno zakupionej karty prepaid, musi przejść procedurę rejestracji. Karty SIM mogą rejestrować osoby pełnoletnie. Nieletni użytkownik może natomiast zarejestrować kartę SIM, jeżeli ukończył lat 13 i legitymuje się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Rejestracja kart SIM jest bezpłatna, dlatego konsumenci nie są zobowiązani do uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

Rejestracja kart przedpłaconych zakupionych przed 25 lipca 2016 roku

Konsumenci, którzy nabyli telefoniczne karty przedpłacone przed dniem 25 lipca 2016 roku powinni dokonać rejestracji do dnia 1 lutego 2017 roku. Po tej dacie wszystkie niezarejestrowane karty ulegną dezaktywacji, ponieważ operator zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Rejestracja kart przedpłaconych zakupionych po 25 lipca 2016 roku

Konsumenci, którzy nabyli telefoniczne karty przedpłacone w dniu 25 lipca 2016 roku i później, również obowiązani są przejść procedurę rejestracji. Przepisy nie określają jednak terminu, w jakim zarejestrować należy nowo zakupione karty. Startery zakupione po dniu 24 lipca 2016 roku zawierają bowiem wyłącznie karty nieaktywne, które do momentu pozytywnego zakończenia procesu rejestracji nie będą aktywowane. Dystrybucja kart prepaid odbywa się na dotychczasowych zasadach. Konsumenci mogą zatem nabywać dowolną liczbę starterów w kioskach, na stacjach benzynowych i we wszelkich innych punktach sprzedaży, bez konieczności podawania swoich danych osobowych i okazywania dokumentu tożsamości. Jednakowoż do momentu zakończenia procesu rejestracji, nowo zakupione karty SIM będą nieaktywne.

Jakie dane należy podać operatorowi?

W celu zarejestrowania karty SIM każdy konsument zobowiązany jest podać operatorowi następujące dane:

1) imię i nazwisko,

2) numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wymienione wyżej dane osobowe tworzą zamknięty katalog, co oznacza, że operatorzy nie mogą żądać od abonentów podania innych, dodatkowych danych. Podane przez abonenta dane wymagają jednak potwierdzenia, dlatego dostawca usług potwierdza zgodność podanych przez abonenta danych z danymi zawartymi w jego dokumencie tożsamości. Czynność potwierdzenia danych sprowadza się wyłącznie do okazania dokumentu tożsamości, dlatego operatorzy nie są uprawnieniu do pozyskania jakiejkolwiek kopii dokumentu konsumenta. Przeciwko kserowaniu, skanowaniu i innym formom kopiowania dokumentów tożsamości abonentów wypowiedział się m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jego zdaniem: ?Proces pozyskiwania podczas rejestracji kart pre-paid kopii (ksero lub skanu) dokumentu tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych może (?) prowadzić do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych, z tego powodu taki sposób pozyskiwania danych nie powinien być stosowany.?

Jak wygląda proces rejestracji kart SIM?

Wszystkie szczegóły związane z rejestracją kart prepaid każdy konsument powinien sprawdzić u swojego operatora. Przepisy nie wprowadzają bowiem jednolitej procedury podawania i weryfikacji danych abonenta, dlatego każdy operator w granicach prawa samodzielnie określa szczegóły dotyczące sposobu podawania danych (dane mogą być podane również drogą elektroniczną albo w inny sposób określony przez dostawcę) oraz procesu ich weryfikacji. Warto jednak podkreślić, że rejestracja karty SIM nie wiąże się z podpisywaniem jakiejkolwiek umowy z operatorem. Co do zasady proces rejestracji obejmuje wyłącznie dwie czynności: wypełnienie przez konsumenta formularza (tradycyjnego lub elektronicznego) i potwierdzenie zgodności podanych przez abonenta danych z danymi zawartymi w jego dokumencie tożsamości. Tradycyjne formularze udostępniane są w salonie operatora lub we wskazanych przez niego punktach partnerskich (np. kioskach lub placówkach pocztowych). Wirtualni operatorzy, nieposiadający stacjonarnych salonów sprzedaży, umożliwiają elektroniczną rejestrację kart. W takim przypadku konsument winien wypełnić formularz online, a następnie udać się do wybranego punktu współpracującego z operatorem lub oczekiwać na przybycie kuriera celem potwierdzenia podanych danych osobowych.

Konsumencie, zachowaj czujność!

W związku z powszechną rejestracją kart SIM, w najbliższym czasie można spodziewać się wielu telefonów i wiadomości elektronicznych od osób podających się za reprezentantów operatora. Konsumenci powinni zatem zachować czujność i rozsądnie weryfikować intencje przedstawicieli handlowych. Warto przy tym podkreślić, że rejestracja kart prepaid nie może nastąpić wyłącznie przez telefon, ani też wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania dotyczące rejestracji zaleca się kierować bezpośrednio do operatora, Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Miejski Rzecznik Konsumentów 

Krystyna Banasik

ul. Plac Górników 5, pok. 20
 tel. (+48 32) 6181 777
 fax (+48 32) 6181 723

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
- osobiście - w godzinach pracy Urzędu;
- telefonicznie tel. (+48 32) 6181 777;

rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.
 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w spornych sprawach w formie mediacji. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów, zakazów, nakładać kar.
 Pod adresemwww.jaworzno.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumenta  można znaleźć informacje o zakresie zadań rzecznika konsumentów, oraz pobrać potrzebne wzory dokumentów.

 

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us