Menu

Dziecko jako konsument - ważne informacje dla dorosłych

dzeckonsumentWe współczesnej gospodarce rynkowej konsumenci stają się jednymi      z najważniejszych podmiotów rynku. Rozwój technik sprzedaży, rozwój rynku, a przede wszystkim obecna sytuacja określana jako rynek konsumenta powoduje, ze konsumentem coraz częściej stają się osoby niepełnoletnie ? dzieci. Dzieci nie tylko dysponują własnym kieszonkowym, ale również coraz aktywniej uczestniczą w decyzjach handlowych swojej rodziny."


Zgodnie z treścią przepisu art. 22 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wynika          z tego, że również dziecko może być uznane za konsumenta. Atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna, czyli zdolność do bycia podmiotem praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z treścią przepisu art. 12 Kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych m. in. osoby, które nie ukończyły lat trzynastu. Oznacza to, że dziecko poniżej 13 r. ż. nie może samodzielnie składać oświadczeń woli, w tym zawierać umów czy dokonywać czynności prawokształtujących.

?Osoba małoletnia, która nie ma ukończonych 13 lat, może stać się posiadaczem rachunku oszczędnościowego, jeżeli w jej imieniu stosowną umowę z bankiem zawrze jej przedstawiciel ustawowy, natomiast             po ukończeniu 13 lat małoletni może zawrzeć samodzielnie taką umowę,
z tym że ważność umowy uzależniona jest od jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego.? Jako posiadacz rachunku bankowego może takie dziecko posługiwać się np. kartą płatniczą.

Aby osoba bez zdolności do czynności prawnych mogła uczestniczyć w obrocie prawnym musi być należycie reprezentowana. Wg treści art. 98 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską
do osiągnięcia pełnoletniości, tj. wieku 18 lat.

 

Krystyna Banasik Miejski Rzecznik Konsumentów
Polecamy również:Miejski Rzecznik Konsumentów 

Krystyna Banasik

ul. Plac Górników 5, pok. 20
 tel. (+48 32) 6181 777
 fax (+48 32) 6181 723

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
- osobiście - w godzinach pracy Urzędu;
- telefonicznie tel. (+48 32) 6181 777;

rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.
 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w spornych sprawach w formie mediacji. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów, zakazów, nakładać kar.
 Pod adresemwww.jaworzno.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumenta  można znaleźć informacje o zakresie zadań rzecznika konsumentów, oraz pobrać potrzebne wzory dokumentów.

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us