Menu

ogłoszenie bezpłatne

„Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz” Edycja 2022

  • Autor 
„Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz” Edycja 2022

pedzleminitka22plakZapraszamy do udziału w organizowanym przez jaworznickie Stowarzyszenie Twórców Kultury konkursie.


REGULAMIN
VIII KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz” Edycja 2022

1. Organizatorem VIII Konkursu Plastycznego „Pędzlem, nitką i dłutem malowane” jest Stowarzyszenie Twórców Kultury w  Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35B, 43-600 Jaworzno, zwane dalej Organizatorem, a Współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
2. Celem konkursu jest prezentacja prac, ukazujących aktualne tendencje w malarstwie, hafciarstwie i rzeźbie, poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja środowisk twórczych, promocja młodych talentów, promocja miasta Jaworzna.

pedzlemnitka22 9603. Każdy uczestnik może zgłosić do dwóch prac wykonanych w następujących technikach:
Malarstwo (szerokość maksymalnie 100 cm)
Grafika / Rysunek (szerokość maksymalnie 100 cm)
Rzeźba (maksymalnie do 80 cm wysokości )
Haft (szerokość maksymalnie 100 cm)
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
5. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby tworzące w wieku od lat 18 zwane dalej Autorami.
6. Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w technikach malarskich, hafciarskich i w rzeźbie. W przypadku haftów - preferowany haft płaski. Dopuszcza się inne techniki haftu najlepiej własnego projektu (czyli na podstawie własnych rysunków). W tym przypadku prosimy o dołączenie tych rysunków lub ich zdjęć.
7. Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie mogą być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów. Mile widziane prace nowe.
8. Prace należy składać/nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 24.10-05.11. 2022 r.
9. Adres do nadsyłania prac: VIII Konkurs Plastyczny „Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz”, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracami na konkurs. Formularz powinien zawierać imię, nazwisko, adres, telefon, adres a-mail, wyszczególnione prace - tytuł, technika, rok powstania pracy. Do formularza należy dołączyć podpisaną (wzór poniżej) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
11. Prace powinny być starannie oprawione i przygotowane do ekspozycji. Jury ma prawo do odrzucenia niestarannie i nieestetycznie oprawionych prac.
12. Przesłana Praca Konkursowa powinna posiadać metryczkę zawierającą: tytuł pracy, rok powstania, wartość pracy, telefon, adres e-mail.
13. Prace Konkursowe powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich odesłanie.
14. Organizator powołuje Jury Konkursu.
15. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25.11.2022 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
16. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż tydzień przed ogłoszeniem wyników.
17. Organizator ma prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnicia konkursu z powodu nieprzewidzianych okolicznoci.
18. Nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela. W przypadku nie odebrania nagród, przechodzą one na następną edycję konkursu. 
19. Informacje na temat Konkursu i zgłaszania prac udzielane są pod adresem: natalia.urant@gmail.com, pigularka67@tlen.pl i numerami telefonu: 606 350 663  lub 518 697 933.
20. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę pisemną (wzór poniżej), na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji prac. 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu. Wyniki rywalizacji oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie: www.stk.decoart.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie.
22. Prace konkursowe należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Prace nieodebrane we wskazanym terminie będą odsyłane na koszt uczestnika konkursu.

 POBIERZ Regulamin_VIII_Konkursu_Plastycznego_Pędzlemnitkądłutem_malowane.Pokaż_co_potrafisz.doc

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us