Menu

"O Złotą Lirę" 2021 - edycja XVII

  • Autor 
"O Złotą Lirę" 2021 - edycja XVII

zlotalira2021aPrzed nami XVII edycja konkursu poetyckiego „O Złotą Lirę” organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu zawartymi w regulaminie i zachęcamy do aktywnego udziału.

"O Złotą Lirę", to liczący się w mieście i poza nim konkurs, na który napływają dziesiątki i setki prac poetyckich z wielu rejonów kraju i świata. 

Udział nim to szansa zaistnienia w środowisku literackim.

 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

edycja XVII    rok 2021


     ORGANIZATORZY:

  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
  -  AteLier Kultury
  - III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie
  
     CELE KONKURSU:
  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej
  -  rozwijanie aktywności twórczej
  -  promocja miasta Jaworzna 

    ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego
  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;
      A - do lat 16
      B - od lat 16 do 19 lat
      C - powyżej lat 19
  3. Objętość jednego wiersza nie może przekraczać dwóch stron formatu A4 przy standardowej czcionce (12)
  4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce 
  5. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach
  6. Uczestnik konkursu przesyła jedną zaklejoną kopertę opisaną; Konkurs "O Złotą Lirę" z pseudonimem literackim (godło), i kategorią wiekową (A,B,C), która zawiera;
      a) wydrukowane prace w 4 egz. opatrzone; tytułem, godłem oraz kategorią wiekową 
      b) w kopercie powinna znajdować się czytelnie wypełniona karta uczestnictwa (wzór poniżej)
      c) prace konkursowe należy nadesłać na adres:

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
       AteLier Kultury Klub "RELAX"
       ul. Szczakowska 35 B
       43-600 Jaworzno

Z dopiskiem na kopercie; Konkurs „O Złotą Lirę”


    TERMINY:

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 12 października 2021 r.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26. 10. 2021 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w  Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35 B, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną  powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych  Organizatorów. www.stk.decoart.pl , www.atelierkultury.pl

    NAGRODY:

  1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów
  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych 
  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

    INNE POSTANOWIENIA

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na  różnych polach  eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze -  nie rodzi żadnych zobowiązań   finansowych  ze strony organizatorów.
  2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.)
  3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.
  4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnięcia konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku takich powikłań, organizator poinformuje laureatów o wszelkich zmianach związanych z powyższymi sytuacjami dostarczeniem nagród.
Złota Lira 2021 pop 960

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us