Menu

Zmiany w sądownictwie - Prawo i Sprawiedliwość wyjaśnia

  • Autor 

sadyreformaW związku z reformą sądownictwa w Polsce, Prawo I Sprawiedliwość, które realizuje wyborcze założenia programowe, pragnie zwrócić uwagę społeczeństwa na zasady, jakie mają obowiązywać po wejściu w życie nowych uregulowań dotyczących tego tematu. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo zapoznać się z najważniejszymi tematami związanymi z reformą.

Najczęściej pojawiające się manipulacje dotyczące reformy sądownictwa:
1. Minister Sprawiedliwości będzie powoływał sędziów.
To Krajowa Rada Sądownictwa, w której większość mają sędziowie, a nie minister, będzie decydować o składzie Sądu Najwyższego. To nie minister wyznacza sędziów, tylko sami sędziowie mogą zwracać się do ministra o to, żeby w okresie przejściowym dalej orzekać w Sądzie Najwyższym.

To rozwiązanie przyjęto w interesie sędziów, ale i obywateli. Chodzi o to, żeby nie doszło do zakłóceń w pracy sądu. To rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie krótkiego okresu przejściowego, zanim Krajowa Rada Sądownictwa zaproponuje nowy skład Sądu Najwyższego.
2.Zmiany w sądownictwie są niekonstytucyjne.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 Konstytucji RP w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI:
1.Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość reformuje sądy:
Reforma wymiaru sprawiedliwości to realizacja programu wyborczego PiS.
To, co robimy w tej chwili, to nic innego jak realizacja  obietnic.  Są  wszelkie  podstawy, by  tych  zmian  dokonać.  W  Polsce  istniał  system  wielkiego  nadużycia  i sądownictwo było jego częścią. Jeżeli chcemy zlikwidować tę ogromną sferę nadużyć, żeby polskie społeczeństwo mogło wykorzystywać cały swój potencjał i nie było po prostu okradane, to musimy dokonać tych reform.
Umówiliśmy się z obywatelami  na  te  zmiany!
Trójpodział władzy polega na tym, że każda z władz jest kontrolowana przez obywateli.  Parlament jest kontrolowany przez obywateli, rząd i prezydent są kontrolowani przez suwerena, tylko sędziowie są
kontrolowani sami przez siebie. Dlatego trzecia władza jaką są sędziowie zamieniła się w ?nadzwyczajną kastę?
? jak sami sędziowie  się  nazywali.
Sądownictwo  cierpi  na  upadek  zasad  moralnych  i  niesprawność,  która  powoduje  ogromną przewlekłość po
stępowań.
Konieczne są radykalne zmiany. W Polsce sądownictwo nie zostało zreformowane, po okresie PRL. To sądownictwo jest niczym innym jak kontynuacją tamtego sądownictwa, która okazała się niezwykle szkodliwa dla naszego życia społecznego.
Polacy dzięki reformie odzyskają wiarę w to, że do sądów idzie się po sprawiedliwość.
Chcemy usprawnienia postępowań sądowych, likwidacji biurokracji, przerostu funkcyjnych stanowisk i zagwarantowania rzeczywistej niezależności szeregowym sędziom. To historyczny moment, żeby położyć kres patologiom w dziedzinie, która przez długie lata opierała się zmianom.
Wszyscy od lat mówią o bolączkach trapiących polski wymiar sprawiedliwości ale nikt nie miał odwagi zaproponować zmian. Sądy powinny szybko i sprawnie pomagać obywatelom i sprawnie wydawać sprawiedliwe wyroki. Polacy muszą wiedzieć, że idą do sądów po sprawiedliwość. Muszą wiedzieć, że zawsze kiedy potrzebują ochrony, sąd szybko i sprawnie im pomoże. Merytoryczne kryteria awansu, równomierne obciążenie pracą, likwidacja wpływu koterii towarzyskich w sądownictwie to sprawy, o które od lat walczą uczciwi i ciężko pracujący sędziowie.
Sędziowie zaczną orzekać, a nie zajmować się biurokracją. Oświadczenia majątkowe sędziów będą publikowane w internecie.  Losowy przydział spraw zapewni brak stronniczości. Awans będzie zależał od stażu pracy i doświadczenia.
2.Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.
Po zmianach orzecznictwo będzie cieszyć się większym autorytetem i zaufaniem obywateli. Nowe regulacje zagwarantują pełnienie funkcji sędziego przez osoby o najwyższych kwalifikacjach. SN stanie się zupełnie nowym sądem w sensie funkcjonalnym.  Tak,  jak  w  wypadku  każdej  istotnej  zmiany  w  ustroju  sądów,  pociąga  to  za  sobą  konieczność zdefiniowania na nowo potrzeb kadrowych. Po wejściu w życie nowych przepisów sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Prezes SN będzie powoływany przez Prezydenta RP spośród trzech kandydatów przedstawianych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN.
3.Zmiany ustrojowe w SN polegają na:
wyodrębnieniu  trzech  nowych  izb:  Izby  Prawa  Prywatnego,  Izby  Prawa  Publicznego  i  Izby  Dyscyplinarnej  oraz zapewnieniu niezbędnej autonomii Izbie Dyscyplinarnej, gwarantującej rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych w sposób wolny od nacisków środowiskowych,
4.Aby zagwarantować sprawność postępowań dyscyplinarnych przewiduje się:
wprowadzenie  dodatkowej  kary ? obniżenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego na okres od 6 miesięcy do 2 lat, wprowadzenie możliwości wydawania wyroków nakazowych w postępowaniu dyscyplinarnym, dotyczącym spraw o
najmniejszym ciężarze, obowiązek publikacji prawomocnych wyroków sądu dyscyplinarnego na stronie internetowej Sądu Najwyższego,przekazanie do rozpoznawania przez Sąd Najwyższy w I instancji spraw o przewinienia dyscyplinarne wypełniające  znamiona  umyślnych  przestępstw  ściganych  z  oskarżenia  publicznego,przyspieszenie  postępowania dyscyplinarnego poprzez wprowadzenie terminów limitujących określone etapy.
Projekt  przewiduje  powoływanie  rzeczników  dyscyplinarnych  przez  Ministra  Sprawiedliwości  w  sprawach,  które wymagają szczególnej wagi, ponieważ mogą być poddane zwiększonej presji obwinionego środowiska.
5.Przejrzyste zasady dotyczące sędziów polegają na tym, że:
sędzią Sądu Najwyższego będzie mogła zostać osoba, która ma wyłącznie obywatelstwo polskie, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego  nie  będzie  mógł  być  powołany  ten,  kto  pełnił  służbę,  pracował  lub  był  współpracownikiem  organów bezpieczeństwa państwa w okresie PRL, obniżona granica wieku uprawniająca do przejścia sędziego Sądu Najwyższego w  stan  spoczynku ? z 70 lat do 65 w przypadku mężczyzn i 60 dla kobiet, sędzia Sądu Najwyższego będzie musiał zawiadamiać Ministra Sprawiedliwości o zamiarze podjęcia dodatkowej  pracy, a minister będzie mógł wyrazić sprzeciw,limity  dla  wykonywania  przez  sędziego  Sądu  Najwyższego  dodatkowych  zajęć,  w  szczególności  zatrudnienia  na stanowisku  dydaktycznym  lub  naukowym, przemodelowanie rozwiązań dotyczących nieobecności sędziego w pracy z powodu  choroby  oraz  przesłanek  przechodzenia  w  tzw.  chorobowy  stan  spoczynku,  doprecyzowuje  procedury występowania o uchylenie immunitetu sędziowskiego, wprowadzenie trybu dla sędziego ujętego na gorącym uczynku.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us