Menu

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym dla przedsiębiorców

  • Autor 


zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadlosciowym dla przedsiebiorcowWraz z początkiem 2016 roku weszły w życie dwie nowe ustawy o prawie restrukturyzacyjnym i prawie upadłościowym, które zastąpiły dotychczasowe przepisy wynikające z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Sprawdzamy, jakie zmiany przygotował dla nas ustawodawca w związku z modyfikacjami legislacyjnymi dotyczącymi prawa upadłościowego.

Różne formy umów

Nowe przepisy odnośnie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego zakładają, że dłużnik, aby zachować swoją firmę, może obecnie zawierać z wierzycielami umowy na cztery różne sposoby, co pozwala mu wybrać najdogodniejszą dla siebie opcję. Dzięki nowelizacji przepisów dotyczących prawa upadłościowego wierzyciel zyskuje również większe pole manewru w czasie trwania postępowania.

Nowe prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery sposoby uchronienia firmy przed bankructwem. Są to: układ częściowy, przygotowana sprzedaż w upadłości, opcja zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem poza sądem, a także postępowanie sanacyjne, w którym dochodzi do restrukturyzacji zobowiązań oraz ograniczenia praw dłużnika do zarządzania swoim majątkiem.

Najpierw restrukturyzacja

Nowo wprowadzone w Polsce przepisy mają finalnie być zbliżone do tych obowiązujących obecnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w przedsiębiorstwach mających problemy finansowe przeprowadza się najpierw restrukturyzację nie zaś ogłasza się od razu upadłość likwidacyjną. Nowe regulacje prawne w naszym kraju zapewniają przede wszystkim pierwszeństwo przepisom prawa restrukturyzacyjnego przed prawem upadłościowym.

Zmiany w prawie upadłościowym

Zmiany zaszły również w przepisach dotyczących prawa upadłościowego. Zmienił się na przykład okres czasu potrzebny na złożenie wniosku o upadłość. Wydłużono go z 14 do 30 dni. Na nowo zdefiniowano również osoby, które będą odpowiedzialne za złożenie do sądu wniosku upadłościowego. Opierając się na prawie upadłościowym w Profinfo.pl, art. 21 ust. 1, pkt 2 tego prawa mówi, że: dłużnikiem jest przede wszystkim osoba prawna lub też inny podmiot organizacyjny nie mający osobowości prawnej, i to im właśnie odrębna ustawa przyznaje obowiązek złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek ten spoczywa głównie na każdym, kto ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika oraz do jego reprezentowania.

W przypadku nie złożenia odpowiedniego wniosku upadłościowego w terminie, odpowiedzialność z tego tytułu będą ponosić osoby zajmujące się sprawami dłużnika oraz mające upoważnienie do jego reprezentowania. Wierzyciel będzie mógł starać się o odszkodowanie od dłużnika w wysokości tej szkody, która będzie domniemywana w wymiarze niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us