Menu

Kursy autobusów - ważne dla mieszkańców - pasażerów

  • Autor 

mzdim logoNa ostatniej sesji Rady Miejskiej, Radny, Pan Paweł Bańkowski złożył na ręce Prezydenta Miasta interpelację dotyczącą "zmniejszenia dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Jaworzna". W związku z tym natychmiast zabrał głos Dyrektor Miejskiego Zarzadu Dróg i Mostów publikując z upoważnienia Pezydenta obszerną odpowiedź dotyczącą zakresu zmian w rozkładach jazdy. Odpowiedź nadesłaną przez MZDiM publikujemy również w naszym portalu:
Na stronie gazety Tydzień w Jaworznie ukazał się skan interpelacji Pana Radnego Pawła Bańkowskiego w sprawie rzekomego "poszkodowania Borów" po ostatnich zmianach w komunikacji miejskiej. W odpowiedzi na interpelację sesyjną wniesioną 29 stycznia 2015 roku w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii ?A" na trasie Chrzanów - Katowice informuję...

że wprowadzona reorganizacja układu komunikacyjnego obejmującego swym zasięgiem m.in. dzielnice Cezarówka Dolna, Byczyna i częściowo Bory wynikała m.in. z uruchomienia połączenia z Chrzanowem od strony Cezarówki Dolnej czy też niewystarczającego skomunikowania Cezarówki Dolnej.

skaninterpTym samym z uwzględnieniem wszelkich zasad mających na celu zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych jak najszerszej grupy mieszkańców przy uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych i techniczno-organizacyjnych wprowadzono od 1 lutego reorganizację polegająca m.in. na przedłużeniu linii A do Chrzanowa z jednoczesnym skróceniem linii J do przystanku Krakowska (ze względu na uniknięcie dublowania z linią A) oraz wprowadzenie linii 350, która kursując z Cezarówki Dolnej Pętli do Łubowca przez Byczynę Kaczeńców ma w zamyśle zastąpić linię J oraz poprawić skomunikowanie tych dzielnic.

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, że wielkopojemny tabor wykorzystywany na linii J ze względów technicznych (autobusy 15 metrowe) nie nadawał się do obsługi dzielnicy Cezarówka Dolna i tym samym nie można było w pełni satysfakcjonujący sposób skomunikować tej dzielnicy. Wprowadzając zmiany zadbano by nie pogarszać sytuacji jakiejkolwiek grupy mieszkańców, co na przykładzie przystanku Bory Czysta ukazują poniższe zestawienia kursów dla dni roboczych: a) w szczycie przewozowym (6:00-9:00 i 14:00-17:00): Jak widać na podstawie ww. danych sytuacja w zakresie skomunikowania nie pogorszyła się a dane, którymi Pan się posiłkuje są wyciągnięte z całości rozkładowi nie odzwierciedlają pełnej sytuacji, bo tak laprawdę np. ostatni bezpośredni kurs do Katowic z przystanku Bory Czysta odjeżdża o godzinie 22:22.

odp interpelacja P.Bańkowskimj1Ponadto należy zwrócić uwagę, że ilość kursów linii obsługujących przystanek Bory Czysta w kierunku Krakowska/Centrum/Katowice to w ciągu doby 69 kursów w dni robocze i 39 kursów w dni wolne - są to kursy bezpośrednie do Katowic, jak i kursy jadące w kierunku Krakowska/Centrum, które pozwalają na dokonanie przesiadek. W odniesieniu do zapotrzebowania jest to ilość zdecydowanie wystarczająca.

Dodatkowo pragnę zwrócić Pana uwagę, że linię J, której trasę skrócono do przystanku Krakowska, zastępują obecnie linie 350 oraz linia A, która jest linią cieszącą się największą popularnością wśród tzw. linii katowickich - m.in. ze względu na obsługę południowej części centrum Katowic (a więc miejsca atrakcyjne i dla Pana Wyborców - dojazd do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, ale i na uczelnie i do wielu innych instytucji) oraz dobry czas przejazdu -szczególnie w porównaniu do linii J. Tak więc dodanie możliwości bezpośredniego skorzystania z tej linii mieszkańcom Borów jest zdecydowanie wartością dodaną również mając na uwadze możliwość bezpośredniego połączenia z Chrzanowem.

Natomiast ilość kursow tej linii jak i godziny kursowania (w godzinach szczytów) dopasowane są do zapotrzebowania - i tak poza godzinami szczytu (czy też w dni wolne) linia A ze względu na swój charakter nie spełniałaby swojej roli, dlatego odp interpelacja P.Bańkowskimj2połączenie z Katowicami w tych godzinach (oraz w zdecydowanej większości w dni rwolne) realizowane jest m.in. przez linię E lub J (dla mieszkańców Borów po przesiadce). Z tego też powodu mając na uwadze wszelkie uwarunkowania na dzień dzisiejszy nie ma racjonalnych podstaw do zwiększania liczby kursów linii A.

Reasumując sytuacja komunikacyjna dla mieszkańców Borów w ocenie MZDiM nie uległa pogorszeniu i w dalszym ciągu zapewnia odpowiednie skomunikowanie z uwzględnieniem potrzeb, zarówno w kierunku Katowic jak i poszczególnych dzielnic Jaworzna. Na koniec pragnę podkreślić, że MZDiM jako organizator transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Jaworzna przyjmuje wnioski dotyczące funkcjonowania transportu zbiorowego, jednak aby móc do nich odnieść się w sposób jednoznaczny proszę - miast manifestów - o zgłaszanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie konkretnych problemów komunikacyjnych tzn. w jakich dniach, w jakich godzinach, jakiej grupie osób i w jakim kierunku brakuje połączenia -tylko w przypadku takich zgłoszeń można przeanalizować sytuacje pod kątem wielu czynników m.in. techniczno-organizacyjno-ekonomicznych i podjąć ewentualne działania korygujące rozkłady jazdy.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us